Лаб  |   Каталоги  |   Диаметр под резьбу  |   Обороты в скорость  |   Аналоги сталей

Обновлено 2020-08-25 20:15:25

Металлорежущий инструмент и инструментальная оснастка / Cutting tools and tooling system

PRAMET | Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент по металлу (Всего 1030 стр.)

Особенности технологии фрезерования металла на станках Желательно минимизировать толщину снимаемой стружки на выходе режущей кромки из заготовки

840 Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Пластины Фрезы Резцы Сверла Стр.M372

840 Особенности технологии фрезерования металла на станках Желательно минимизировать толщину снимаемой стружки на выходе режущей кромки из заготовки Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. M372

Особенности технологии фрезерования металла на станках Желательно минимизировать толщину снимаемой стружки на выходе режущей кромки из заготовки

Особенности технологии фрезерования металла на станках Желательно минимизировать толщину снимаемой стружки на выходе режущей кромки из заготовки _ Выход режущей кромки из заготовки сопровождается с одной стороны, резким снижением нагрузки на режущую кромку и температуры, и, с другой стороны, механическим ударом, вызванным релаксацией упругих деформаций, в особенности, поверхностных слоев. Чтобы ограничить кромку от резкого перепада температуры и неблагоприятной механической нагрузки, желательно минимизировать толщину снимаемой стружки на выходе режущей кромки из заготовки. Однако, она не должна быть слишком тонкой, потому что возникает опасность выкрашивания СМП при отрыве частиц нароста, который образуется при снятии экстремально тонкой стружки, а также вероятность появления заусенца на заготовке. В отличие от токарной обработки, где толщина снимаемой стружки в большинстве случаев является постоянной и зависит только от подачи и главного угла в плане, в процессе фрезерования эта величина изменяется постоянно (в течение одного оборота фрезы). Толщина стружки представляет собой одну из наиболее значимых величин для определения режимов резания при фрезеровании. Ввиду значительного колебания толщины снимаемой стружки при различных методах фрезерования вводится, как правило, в расчет ее средняя величина hm Толщина стружки h меняется в течение одного оборота в зависимости от угла ф согласно зависимости h j = f x sinj (кривая, изображающая эту зависимость, является синусоидой). Максимальная толщина стружки, равная f , достигается в зоне резания, расположенной в точке пересечения осевого сечения фрезы с припуском. Средняя величина толщины стружки, которую снимает 1 зуб за 1 оборот, представляет собой высоту прямоугольника, а в качестве его ширины выступает радиальная глубина резания - a . Величина средней толщины стружки зависит от типа фрезы и от условий врезания, прежде всего от соотношения a/D, подачи на зуб f, и, естественно, от главного угла в плане - к. Эта зависимость наглядно представлена на следующем Рисунке № 10. Wychodzeniu krawędzi skrawającej z materiału towarzyszą również naprężenia termiczne, powodowane gwałtownymi spadkami temperatury wierzchniej warstwy krawędzi skrawającej i naprężenia mechaniczne spowodowane przez elastyczne odkształcenia wartwy wierzchniej przedmiotu obrabianego podczas szybkich spadków sił skrawania. Dlatego używamy średniego przekroju wióra hm do każdych obliczeń. Grubość wióra h zmienia się podczas jednego obrotu w zależności od kąta j zgodnie z formułą hj = f x sinj. Maksymalna grubość wióra fówna f jest osiągana w osi freza. Średnia grubość wiórów hm cięta przez jedno ostrze podczas jednego obrotu jest równa wysokości prostokąta o tej samej powierzchni co powierzchnia pod krzywą sinusoidalną w odniesieniu do promieniowej głębokości skrawania ae. Średnia grubość wióra hm zależy od typu freza i warunków skrawania, szczególnie do stosunku a/D, posuwu na ząb f i kąta przystawienia к. Zobacz rysunek 10. na następnej stronie. Rovnako tak aj výstup ostria zo záberu je sprevádzaný namáhaním teplotnými rázmi spôsobenými prudkým ochladením povrchových vrstiev a jednako mechnickým rázom vyvolaným uvoľnením pružných deformácií, najmä povrchových vrstiev obrobku pri rýchlom poklese reznej sily. S ohľadom na veľkú premenlivosť hrúbky triesky pri rôznych spôsoboch frézovania sa obvykle počíta s jej strednou hodnotou hm. Hrúbka triesky h sa mení v priebehu 1 otáčky v závislosti na uhle j podľa závislosti h j = f x sinj (to značí, že krivka znázorňujúca túto závislosť je sínusoida). Maximálnu hrúbku rovnú f dosahuje trieska v ose frézy. Stredná hodnota hrúbky triesky hm ktorú odoberá 1 zub v priebehu otáčky, predstavuje výšku obdĺžnika o rovnakej ploche jako je plocha pod sinusoidou vztiahnutá na radiálnu hĺbku rezu ae. Veľkosť strednej hrúbky triesky je závislá na druhu frézy a na záberových podmienkach, najmä na pomere a/D, posuve na zubf a na uhle nastavenia k. Názornú predstavu o závislosti hmna záberových podmienkach dáva nasledujúci obrázok. M372 Pramet NOMOGRAMY PRO URČENÍ PRACOVNÍ GEOMETRIE FRÉZY НОМОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГЕОМЕТРИИ ФРЕЗЫ NOMOGRAMY NA OKREŚLENIE GEOMETRII ROBOCZEJ FREZA NORMOGRAMY PRE URČENIE PRACOVNEJ GEOMETRIE FRÉZY Výstup břitu ze záběru je provázen, jednak namáháním břitu teplotními rázy způsobenými prudkým ochlazením povrchových vrstev břitu v blízkosti ostří a jednak mechanickým rázem vyvolaným uvolněním pružných deformací, zejména povrchových vrstev obrobku při rychlém poklesu řezné síly. To je důvod, proč používáme střední hodnotu tloušťky třísky hm pro všechny výpočty. Tloušťka třísky h se mění během 1 otáčky v závislosti na úhlu j podle závislosti hj = f x sinj. Maximální tloušťku rovnou f dosahuje tříska v ose frézy. Střední hodnota tloušťky třísky hm, kterou odebírá 1 zub během 1 otáčky, představuje výšku obdélníku o stejné ploše jako je plocha pod sinusovkou vztažená na radiální hloubku řezu a . Velikost střední tloušťky třísky hm je závislá na druhu frézy a na záběrových podmínkách, zejména na poměru a/D, posuvu na zubfa přirozeně na úhlu nastavení к. Na obrázku 10 , na následující straně jsou uvedeny ilustrativní příklady.
См.также / See also :

Фрезерование металла / Basics of milling

Встречное и попутное фрезерование / Up and down cut milling

Расчет режимов резания при фрезеровании / Milling formulas

Фрезы со сменными пластинами / Parts of a milling cutter

Концевые фрезы по металлу Конструкция / Parts of an end mill

Присоединительные размеры фрез / Mounting dimensions of milling cutters

Оснастка для фрезерных станков по металлу / Мilling tool holdersКаталоги инструмента PRAMET


Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки
Каталог
PRAMET
2019
Режущий
инструмент
по металлу
(RU CS PL SK)
(1030 страниц)
Каталог PRAMET 2017 Металлорежущий инструмент для токарных фрезерных сверлильных расточных технологических операций на металлообрабатывающем промышленном оборудовании
Каталог
PRAMET
2017
Металлорежущий
станочный
инструмент
(RU CS PL SK)
(1034 страницы)
Каталог PRAMET 2016 Металлорежущий инструмент для точения фрезерования сверления на металлообрабатывающем станочном оборудовании
Каталог
PRAMET
2016
Металлорежущий
инструмент
(RUS ENG)
(953 страницы)
Каталог PRAMET 2016 Инструментальная оснастка для металлорежущих станков и металлообрабатывающих промышленных комплексов с числовым программным управлением
Каталог
PRAMET
2016
Инструментальная
оснастка
(RU EN CS ZH)
(358 страниц)
Каталог PRAMET 2014 Токарная обработка
Каталог
PRAMET
2014
Токарная
обработка
(399 страниц)
Каталог PRAMET 2014 Фрезерование Фрезы Сменные режущие пластины
Каталог
PRAMET
2014
Фрезерование
(342 страниц)
Каталог PRAMET 2010 Токарный инструмент со сменными режущими неперетачиваемыми пластинами для наружного точения и внутреннего растачивания на металлорежущих станках
Каталог
PRAMET
2010
Металлорежущий
токарный
инструмент
(329 страниц)

Каталоги инструмента и оснастки для металлообработки на станках /
Cutting tools and tooling system catalogsКаталог PRAMET 2019 Режущий инструмент по металлу (Всего 1030 стр.)

837 Конструктивные (инструментальные) углы служат для основной ориентации положения пластины (СМП) и имеют особое значение для конструкции корпуса фрезы Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. M369837 Конструктивные (инструментальные) углы служат для основной ориентации положения пластины (СМП) и имеют особое значение для конструкции корпуса фрезы838 Фрезы с СМП Основные углы фрезерного инструмента по металлу Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. M370838 839 Номограммы для определения рабочей геометрии фрез по металлу с режущими сменными пластинами из твердого сплава Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. M371839 Номограммы для определения рабочей геометрии фрез по металлу с режущими сменными пластинами из твердого сплава841 ŘEZNÉ PODMÍNKY PŘI FRÉZOVÁNÍ РАСЧЕТ ДИАПАЗОНА ЗНАЧЕНИЙ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ СТРУЖКИ FREZOWANIE - PARAMETRY SKRAWANIA REZNÉ PODMIENKY PRE FRÉZOVANIE Ob Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. M373841 842 I 51 PRAMET ŘEZNÉ PODMÍNKY PŘI FRÉZOVÁNÍ РАСЧЕТ ДИАПАЗОНА ЗНАЧЕНИЙ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ СТРУЖКИ FREZOWANIE - PARAMETRY SKRAWANIA REZNÉ PODMIENKY PRE F Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. M374842 843 VÝPOČET střední tlouštky třísky РАСЧЕТ ДИАПАЗОНА ЗНАЧЕНИЙ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ СТРУЖКИ OBLICZANIE ŚREDNIEGO PRZEKROJU WIÓRA VÝPOČET STREDNEJ HRÚBKY TR Каталог PRAMET 2019 Режущий инструмент Резцы с твердосплавными пластинами по металлу для точения и растачивания Концевые и насадные фрезы Сверла с СМП Расточные головки Стр. M375843---

---
Lab2U |  Catalogs |  Tap drill sizes |  Speed to RPM |  Material table

Разработчики сайта / Developers of siteПоиск на сайте Lab2u.ru с помощью поисковых систем GOOGLE, ЯНДЕКС, BING :


Все использованные информационные материалы являются собственностью их Уважаемых Владельцев. / All copyrights remain by their owners.

© 2002 - 2020 Лаборатория 2У / Lab2U  |  Система "Промышленные каталоги" / Industrial catalogs  |  Стр. / Page Lab2U3775485050